Quyết định 2516/QĐ-ĐHBK-TCHC ban hành Quy định báo cáo thông tin nội bô.

Ngày 26 tháng 9 năm 2014 Trường Đại học Bách Khoa ban hành quyết định số 2516/QĐ-ĐHBK-TCHC về việc ban hành Quy định báo cáo thông tin nội bộ.


Quyết định số 2516/QĐ-ĐHBK-TCHC về việc ban hành Quy định báo cáo thông tin nội bộ. gồm có 3 điều như sau:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này là "Quy định báo cáo thông tin nội bộ của trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia".

Điều 2: Quyết định có hiệu lục từ ngày ký. Những Quy định trước đây trái với quy định này đều không còn hiệu lực.

Điều 3: Các Ông, Bà Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch - Tài chính, các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địn này.

File đính kèm chi tiết:

  1. QĐ 2516/QĐ-ĐHBK-TCHC; và Quy định báo cáo thông tin nội bộ  
  2. Phụ lục báo cáo.

Tin P.TCHC

 

Tin liên quan

Qui định mức hưởng tiền hỗ trợ đi du lịch khi nghỉ hưởng tiền chế độ BHXH...

Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Trường ĐHBK ra quyết định số: 3214/QĐ-ĐHBK-TCHC V/v Qui định mức hưởng tiền hỗ trợ đi du lịch khi nghỉ hưởng tiền chế độ BHXH.

[+]

Công văn 65/ĐHBK-TCHC; Đăng ký học khóa “Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng tr...

Ngày 19 tháng 8 năm 2014, Ban Giám hiệu trường ban hành công văn số: 65/ĐHBK-TCHC  V/v Đăng ký học khóa “Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường...

[+]

Thông báo 138/ĐHBK-TCHC; Về việc tổ chức Lễ mitting kỷ niệm 70 năm Cách mạng T...

Ngày 24 tháng 8 năm 2015, Ban Giám hiệu trường ban hành công văn số: 138/ĐHBK-TCHC Về việc tổ chức Lễ mitting kỷ nệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 –...

[+]