Thông báo 138/ĐHBK-TCHC; Về việc tổ chức Lễ mitting kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015)

Ngày 24 tháng 8 năm 2015, Ban Giám hiệu trường ban hành công văn số: 138/ĐHBK-TCHC Về việc tổ chức Lễ mitting kỷ nệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và  Quốc khánh nước Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015). 
Xem văn bản gốc: Tại đây


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      ----------------------                           ------------------------------------
      Số: 138/ĐHBK-TCHC                            Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2015

V/v tổ chức Lễ mitting kỷ niệm 70 năm 
Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và 
Quốc khánh nước Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015)

 Hưởng ứng niềm vui chung của cả nước trong những ngày Lễ trọng đại năm nay, Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường long trọng tổ chức Lễ mitting kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015). Lễ mitting một lần nữa ôn lại, đồng thời khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc, củng cố niềm tin của dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Lễ mitting được tổ chức như sau:
- Thời gian: 7 giờ 10 ngày 31/8/2015 (thứ Hai);
- Địa điểm: Sân chào cờ A5, trường Đại học Bách khoa;
- Thành phần: Tất cả các công chức, viên chức và người lao động là biên chế và hợp đồng trường (trừ các Thầy, Cô có giờ dạy vào sáng thứ Hai).

Vì tính chất và ý nghĩa lịch sử quan trọng của buổi Lễ mitting, Đảng ủy và Ban Giám hiệu đề nghị tất cả các công chức, viên chức và người lao động thuộc thành phần nêu trên có mặt đầy đủ và đúng giờ, để buổi Lễ mitting được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                 (đã ký)
-Các đơn vị trực thuộc;
-Lưu VT, P.TCHC.                                                                 ThS Hoàng Minh Nam                                                                                                  


 

 

 

 

Tin liên quan

Qui định mức hưởng tiền hỗ trợ đi du lịch khi nghỉ hưởng tiền chế độ BHXH...

Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Trường ĐHBK ra quyết định số: 3214/QĐ-ĐHBK-TCHC V/v Qui định mức hưởng tiền hỗ trợ đi du lịch khi nghỉ hưởng tiền chế độ BHXH.

[+]

Công văn 65/ĐHBK-TCHC; Đăng ký học khóa “Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng tr...

Ngày 19 tháng 8 năm 2014, Ban Giám hiệu trường ban hành công văn số: 65/ĐHBK-TCHC  V/v Đăng ký học khóa “Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường...

[+]

Quyết định 2516/QĐ-ĐHBK-TCHC ban hành Quy định báo cáo thông tin nội bô....

Ngày 26 tháng 9 năm 2014 Trường Đại học Bách Khoa ban hành quyết định số 2516/QĐ-ĐHBK-TCHC về việc ban hành Quy định báo cáo thông tin nội bộ.

[+]