Công văn 65/ĐHBK-TCHC; Đăng ký học khóa “Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường ĐH, CĐ” năm học 2014-2015.

Ngày 19 tháng 8 năm 2014, Ban Giám hiệu trường ban hành công văn số: 65/ĐHBK-TCHC  V/v Đăng ký học khóa “Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường ĐH, CĐ” năm học 2014-2015.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      ----------------------                           ------------------------------------
      Số: 65/ĐHBK-TCHC                            Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2014
V/v Đăng ký học khóa “Bồi dưỡng
cán bộ quản lý khoa, phòng trường
  ĐH, CĐ” năm học 2014-2015.

                 Kính gửi:  Các Khoa, Phòng, Ban và Trung tâm.

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý nghiệp vụ và chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc Trường, phòng Tổ chức – Hành chính đề nghị Thủ trưởng đơn vị xem xét và cử viên chức tham dự khóa “Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng các trường ĐH, CĐ – K11” do Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM tổ chức từ tháng 11/2014 đến tháng 4/2015, theo nội dung như sau:

1.Đối tượng được cử đi học: 

- Viên chức quản lý hiện là Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Trưởng ban, Phó Trưởng ban; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm trực thuộc Trường chưa có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý nêu trên.
- Viên chức kế cận thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý Khoa, Phòng, Ban và Trung tâm.

2.Thời hạn đăng ký học:

Công văn và danh sách viên chức quản lý, viên chức được đơn vị cử đi học xin gửi về phòng Tổ chức – Hành chính (P302 A1, gặp C.Hạnh) trước ngày 15/10/2014.

3.Học phí khóa học:

Nhà trường sẽ hỗ trợ 100% học phí khóa học sau khi các viên chức hoàn tất chương trình học và nộp bản sao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho phòng Tổ chức – Hành chính.

Phòng Tổ chức – Hành chính gửi đính kèm “Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục từ 9/2014 đến 8/2015” số 499/CBQLGDHCM-ĐT ngày 06/6/2014 của Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM để các đơn vị được biết. 

Trân trọng kính chào./. 
                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                 (đã ký)
-Như trên;
-Lưu VT, P.TCHC.                                                       ThS Hoàng Minh Nam                                                                                                  


Tin P.TCHC

 

 

 

Tin liên quan

Qui định mức hưởng tiền hỗ trợ đi du lịch khi nghỉ hưởng tiền chế độ BHXH...

Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Trường ĐHBK ra quyết định số: 3214/QĐ-ĐHBK-TCHC V/v Qui định mức hưởng tiền hỗ trợ đi du lịch khi nghỉ hưởng tiền chế độ BHXH.

[+]

Thông báo 138/ĐHBK-TCHC; Về việc tổ chức Lễ mitting kỷ niệm 70 năm Cách mạng T...

Ngày 24 tháng 8 năm 2015, Ban Giám hiệu trường ban hành công văn số: 138/ĐHBK-TCHC Về việc tổ chức Lễ mitting kỷ nệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 –...

[+]

Quyết định 2516/QĐ-ĐHBK-TCHC ban hành Quy định báo cáo thông tin nội bô....

Ngày 26 tháng 9 năm 2014 Trường Đại học Bách Khoa ban hành quyết định số 2516/QĐ-ĐHBK-TCHC về việc ban hành Quy định báo cáo thông tin nội bộ.

[+]