TIN THAM KHẢO

Nghị định 204/2004/NĐ-CP về việc xếp lương mới

- Viên chức loại A3 ( 15.109 - GS - GVCC - CVCC) Mới 6.2 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00      VK 5% Cũ 4.92 5.23 5.54 5.85 6.26 6.67      7.10 -  Viên chức loại A2 (15.110-PGS-GVC, 01.002 -...

[+]

Từ ngày Quốc tế Hiến chương đến ngày nhà giáo Việt Nam

Tháng 7-1946 có một tổ chức Quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris (thủ đô nước Pháp) đã lấy tên là F.I.S.E (Fédertion International Syndicale...

[+]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tư vấn Pháp luật Ra nước ngoài ở lại quá thời hạn, về nước bị xử lý như thế nào? Thời hạn cấp hộ chiếu phổ...

[+]