Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2020

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc tuyển dụng 01 nhân sự.
Thông báo sẽ hết hạn đến khi đã tuyển dụng được nhân sự.


 Download Thông báo số 74/TCHC 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        --------------                                                --------------------------------
     Số: 74/TCHC                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2020

                                                      THÔNG BÁO
                                          Về việc tuyển dụng nhân sự

Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc tuyển dụng 01 nhân sự như sau:
1.Vị trí tuyển dụng:
Chuyên viên quản trị nguồn nhân lực
2.Mô tả công việc
- Tham gia vào các đề án quản lý - tuyển dụng nhân sự và quản lý hồ sơ nhân sự.
- Tham gia các công tác thi đua – khen thưởng.
3.Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên môn phù hợp (ưu tiên tốt nghiệp ở nước ngoài)
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Thành thạo Tin học văn phòng
- Tiếng Anh giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm ở vị trí quản trị nguồn nhân lực
4.Yêu cầu hồ sơ
- Đơn xin việc
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong vòng 06 tháng
- Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ (nếu có), bảng điểm
- Bản sao công chứng giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu
- Giấy khám sức khoẻ trong vòng 06 tháng
- 02 hình 03 x 4 (phông nền trắng)

Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.                                                         (Đã ký)

                                                                    PGS. TS. Huỳnh Kỳ Phương Hạ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------