TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC PHÒNG BAN

TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Phòng Tổ chức - Hành chính cần tuyển 02 nhân viên Bảo vệ, thông tin chi tiết xem bên dưới:  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

[+]