Tuyển dụng viên chức Phòng, Ban

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2020

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc tuyển dụng 01 nhân sự.Thông báo...

[+]