TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2018 (Lần 2)

Nhằm bổ sung và củng cố đội ngũ Giảng viên trên cơ sở Đề án Vị trí – Việc làm, Trường ĐHBK thông báo tuyển dụng các Giảng viên làm...

[+]

Tuyển dụng Giảng viên năm 2018

Căn cứ vào đề án vị trí việc là và nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại các đơn vị thuộc Trường. Ngày 30 tháng 4 năm 2018 Ban Giám...

[+]