Danh sách viên chức đến hạn ký Hợp đồng lao động năm 2014

Phòng Tổ chức – Hành chính cập nhật danh sách những viên chức hết hạn hợp đồng lao động trong từng tháng của năm và những viên chức tính đến thời điểm ra thông báo đã hết hạn hợp đồng nhưng chưa làm hồ sơ gia hạn về các đơn vị.

Sau thời hạn để gia hạn hợp đồng lao động, viên chức nào chưa làm hồ sơ gia hạn hợp đồng, phòng Tổ chức – Hành chính sẽ tiến hành giải quyết theo đúng Bộ Luật lao động và Luật viên chức.


DANH SÁCH ĐẾN HẠN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  1. Thông báo 23/TB-ĐHBK-TCHC và danh sách, Ngày 10/4/2014 Về việc:"Thông báo Gia hạn hợp đồng lao động và ký hợp đồng làm việc không thời hạn". Trong tháng 05 năm 2014.
  2. Thông báo 43/TB-ĐHBK-TCHCDanh sách, Ngày 07/5/2014 Về việc:"Thông báo Gia hạn hợp đồng lao động và ký hợp đồng làm việc không thời hạn". Trong tháng 06 năm 2014.