Công văn:23/ĐHBK-TCHC, ngày 2 tháng 3 năm 2015 "Về việc hướng dẫn xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS đợt năm 2014"

Ngày 02 tháng 3 năm 2015 Ban Giám hiệu ban hành công văn số 23/ĐHBK-TCHC hướng dẫn các đơn vị và các cá nhân có liên quan quy trình xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 


 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            -----------------                                                           -----------------------------------
         Số: 23/ĐHBK-TCHC                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 3 năm 2015
V/v hướng dẫn xét bổ nhiệm chức danh
giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2014.

               Kính gửi: - Trưởng các Khoa, Bộ môn;
                             - Các Nhà giáo được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư,
                               phó giáo sư đợt năm 2014.

Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngay 21 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2014;

Căn cứ Công văn số 243/ĐHQG-TCCB ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2014, Ban Giám hiệu hướng dẫn các đơn vị và các cá nhân có liên quan quy trình xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cụ thể như sau:

1. Các Nhà giáo đã được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2014 chưa được bổ nhiệm, nộp hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (hồ sơ) gồm:
- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư (mẫu đính kèm);
- Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư do Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước cấp (bản photo).
2. Khoa, Bộ môn căn cứ nhu cầu của đơn vị và hồ sơ đăng ký của cá nhân, tổ chức họp Hội đồng khoa học và đào tạo thường trực của cơ sở để họp xét từng trường hợp và gửi toàn bộ hồ sơ đến phòng Tổ chức – Hành chính (P.302A1, gặp C.Hạnh) trước ngày 05/3/2015. Hồ sơ bao gồm:
- Hồ sơ đăng ký của cá nhân;
- Biên bản họp Hội đồng khoa học Khoa, Bộ môn (mẫu đính kèm);
- Biên bản bỏ phiếu đề nghị bổ nhiệm (mẫu đính kèm).
(Lưu ý: Ý kiến của Khoa, Bộ môn chỉ có giá trị khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên bỏ phiếu tán thành).
3. Trên cơ sở đề nghị của Khoa và Bộ môn, Hội đồng khoa học và đào tạo trường sẽ tổ chức họp cho ý kiến và bỏ phiếu (Ý kiến của Hội đồng khoa học và đào tạo trường chỉ có giá trị khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên bỏ phiếu tán thành).
Hội đồng khoa học và đào tạo trường tổng hợp hồ sơ bao gồm:
- Biên bản họp Hội đồng khoa học Trường (mẫu đính kèm);
- Biên bản bỏ phiếu đề nghị bổ nhiệm (mẫu đính kèm).
4. Hiệu trưởng căn cứ vào nội dung Biên bản họp và Biên bản bỏ phiếu
đề nghị bổ nhiệm của Hội đồng khoa học và đào tạo trường ra quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các nhà giáo đã được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2014.
5. Phòng Tổ chức – Hành chính gửi 01 bản quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2014 đến Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM để báo cáo.

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư phó giáo sư đợt năm 2014, đề nghị Trưởng các Khoa, Bộ môn và các Nhà giáo được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2014 cùng phối hợp thực hiện tốt.

Trân trọng kính chào./.

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:  
- Như trên;                                                                           (Đã Ký)
- Lưu: VT, TCHC.                                                                  
                                                                                     PGS.TS Vũ Đình Thành

Xem nội dung chi tiết : tại đây

Download biểu mẫu thực hiện: tại đây

Tin liên quan

Tái bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa

Sáng ngày 12/12/2012, trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM đã diễn ra Lễ tái bổ nhiệm Hiệu trưởng trường nhiệm kỳ 2012 – 2017.

[+]

MỘT SỐ SUY NGHĨ NHÂN KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM...

Trong không khí tưng bừng chuẩn bị lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM của toàn thể cán bộ viên chức và...

[+]

HỌC NHIỀU, HÀNH ÍT

“Có thể những phát biểu của tôi khiến nhiều người không muốn nghe nhưng tôi muốn nói lên sự thật” - ông M.Yamashita, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật...

[+]

Lễ Bổ nhiệm phó hiệu trưởng nhiêm kỳ 2012-2017

Ngày 27 tháng 2 năm 2013 trường Đại học Bách khoa tổ chức " Lễ công bố quyết định bỗ nhiệm phó hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa".

[+]

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trưởng khoa trường đại học Bách Khoa...

 Vào ngày 28/2/2013 Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG.HCM tiếp tục làm lễ bổ nhiệm các trưởng khoa  nhiệm kỳ 2012 – 2017.

[+]