Share on Facebook 
JTableContent

Giới thiệu

  • Chức năng:

Tham mưu, giúp cho Hiệu trưởng và Đảng Ủy trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức bộ máy quản lý cán bộ nhà trường theo đúng các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; các quy định quy chế của Bộ, Đại học Quốc gia và Nhà trường đã ban hành. Tổ chức giao dịch hành chánh, trao đổi thông tin giữa Ban Giám hiệu với các cơ quan khác trong nước và giữa Ban Giám hiệu với các cơ quan khác trong nước và giữa Ban Giám hiệu với các đơn vị, CBCNV, sinh viên trong trường.

  • Nhiệm vụ:

a. Nghiên cứu đề xuất xây dựng bộ máy tổ chức đội ngũ và tổ chức điều hành trong trường.
b. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy chế về định biên và quản lý biên chế.
c. Lập và quản lý hồ sơ về lương, thủ tục đề nghị nâng bậc và điều chỉnh lương hàng năm.
d. Chỉ đạo và thực hiện công tác bảo vệ chính trị, trật tự an ninh trong khuôn viên trường.
e. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch của CBCNV, bổ sung và nhận xét hàng năm.

STT
Họ và tên
Chức vụ
Học vị
Liên lạc
1
Hoàng Minh Nam
Trưởng phòng
Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2
Lê Minh Phương
Phó phòng
PGS.TS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3
Trần Ngọc Anh
Phó phòng
Cử nhân
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.