Tổ chức Thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 1777/KH-ĐHQG ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) năm 2020.


Ban Giám hiệu thông báo các nội dung như sau:
1.Yêu cầu:
- Việc cử viên chức dự thi, xét thăng hạng phải căn cứ vào cơ cấu CDNN, vị trí việc làm và nhu cầu của Trường.
- Việc tổ chức thi, xét thăng hạng CDNN nghiêm túc, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật.
2. Đối tượng:
Viên chức giảng dạy hiện đang giữ CDNN giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03, có nguyện vọng dự thi, xét thăng hạng CDNN, đang công tác tại Trường Đại học Bách khoa.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn:
Viên chức được cử dự thi, xét thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
- Đơn vị có nhu cầu và được Thủ trưởng đơn vị cử đi dự thi, xét thăng hạng CDNN.
- Đang giữ CDNN giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục gần nhất (năm 2017, 2018, 2019); được Thủ trưởng đơn vị nhận xét có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.
- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài khoa học, sách phục vụ đào tạo, bài báo khoa học và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của CDNN giảng viên chính (hạng II) theo quy định tại Điều 5, Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV.
- Có thời gian giữ CDNN giảng viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm đối với viên chức có bằng thạc sĩ, 06 (sáu) năm đối với viên chức có bằng tiến sĩ; trong đó thời gian gần nhất giữ CDNN giảng viên (hạng III) tối thiểu 02 (hai) năm, tính tới thời điểm nộp hồ sơ dự thi, xét thăng hạng CDNN.

....

Download công văn, biểu mẫu tại đây: 

♦ 1777_KH-ĐHQG-HCM To chuc thi, xet thang hang CDNN Giang vien (hang III) len Giang vien chinh (hang II).

♦ 20201007_211_CV to chuc thi, xet thang hang CDNN GVC (hang II) nam 2020.

♦ Mau so 04a, 04b - DS tong hop VC du dieu kien thang hang dinh kem KH 1777.ĐHQG.TCCB.

♦ Mau so 05a - Bang ke khai cong trinh NCKH.

 Mau so 05b - Bang ke khai sach.

♦ Mau bia - Ho so dang ky du thi, xet thang hang CDNN GVC (hang II).

♦ Mau so 01 - Don dang ky du thi, xet thang hang CDNN GVC (hang II).

♦ Mau so 02 - So yeu ly lich vien chuc.

♦ Mau so 03 - Ban nhan xet vien chuc.  


 

Tin liên quan

Quyết định số:1802/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Quy định về chế độ làm việc c...

QUYẾT ĐỊNH 1802/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên, Nghiên cứu viên trường Đại học Bách Khoa. Quy định về " Chế độ làm việc của...

[+]

Thông báo số:11/TB-ĐHBK-TCHC, thông tin tài khoản truy cập vào Cổng thông tin nh...

Từ tháng 01 năm 2015 trở đi, viên chức toàn trường sử dụng tài khoản truy cập vào Cổng thông tin nhân sự Bách khoa để thực hiện. ĐẠI HỌC QUỐC GIA...

[+]

Thông báo 146/ĐHBK- TCHC, V/v ngừng tiếp nhận sách của viên chức nộp sau khi hoà...

Ngày 08 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học BÁch khoa ban hành thông báo 146/ĐHBK- TCHC, V/v ngừng tiếp nhận sách của viên chức nộp sau khi hoàn thành chương...

[+]

Thông báo số 238/TB -ĐHBK-TCHC Về thu nhập tăng thêm cuối năm và phúc lợi Tết...

Ngày 29 tháng 12 năm 2015 Trường Đại học Bách Khoa ban hành thông báo số 238/TB -ĐHBK-TCHC Về thu nhập tăng thêm cuối năm và phúc lợi Tết Nguyên...

[+]

Quyết định bổ nhiệm - Bổ nhiệm lại chức danh Quản lý nhiệm kỳ mới...

Trường Đại học Bách khoa ban hành các Quyết định nhân sự Quản lý mới năm 2018. I. BAN GIÁM HIỆU: Bổ nhiệm Hiệu trưởng _ PGS.TS Mai Thanh Phong. Bổ nhiệm Phó Hiệu...

[+]