Thông báo "Xét nâng bậc lương năm 2019"

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM ban hành thông báo số 229/TB-ĐHBK-TCHC, Về việc Xét nâng lương năm 2019.


   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            --------------                                                 ------------------------------- 
  Số: 229/TB-ĐHBK-TCHC                  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc xét nâng bậc lương năm 2019

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 07 tháng 01 năm 2011 về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM;
Ban Giám hiệu thông báo đến các đơn vị các danh sách như sau:
1.Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện về thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm 2019 và danh sách công chức, viên chức được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung 6 tháng cuối năm 2019 (danh sách đính kèm);
2.Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện về thời gian để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019 (danh sách đính kèm);
Ban Giám hiệu đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung:
a.Nhận xét cho từng viên chức của đơn vị có tên tại một trong các danh sách đính kèm.
b.Đối với các viên chức có tên trong danh sách 3 nêu trên, Thủ trưởng các đơn vị xem xét và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quyết định số 28/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 07/01/2011 nêu trên.
c.Thông tin về danh sách xét nâng bậc năm 2019 được đăng trên website của phòng Tổ chức – Hành chính:
http://tchc.hcmut.edu.vn/vi/danh-muc/20-thong-bao-moi-thong-tin-can-biet
Bản nhận xét và hồ sơ xét nâng bậc lương thường xuyên hoặc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ trong năm 2019 của công chức, viên chức được gửi về phòng Tổ chức – Hành chính (P.302A1, gặp cô Hạnh) trước ngày 11/10/2019.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
-Các đơn vị trực thuộc Trường;                                               (đã ký)
-Lưu: VT, TCHC.
                                                                            PGS.TS. Mai Thanh Phong


 Download các biểu mẫu đính kèm:

1.BNX nang luong (danh cho GV,NCV va KS)

2. BNX nang luong (danh cho VC hanh chinh, phuc vu)

3. TB ve viec xet nang bac luong nam 2019


Tin liên quan

Quyết định số:1802/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Quy định về chế độ làm việc c...

QUYẾT ĐỊNH 1802/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên, Nghiên cứu viên trường Đại học Bách Khoa. Quy định về " Chế độ làm việc của...

[+]

Thông báo số:11/TB-ĐHBK-TCHC, thông tin tài khoản truy cập vào Cổng thông tin nh...

Từ tháng 01 năm 2015 trở đi, viên chức toàn trường sử dụng tài khoản truy cập vào Cổng thông tin nhân sự Bách khoa để thực hiện. ĐẠI HỌC QUỐC GIA...

[+]

Thông báo 146/ĐHBK- TCHC, V/v ngừng tiếp nhận sách của viên chức nộp sau khi hoà...

Ngày 08 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học BÁch khoa ban hành thông báo 146/ĐHBK- TCHC, V/v ngừng tiếp nhận sách của viên chức nộp sau khi hoàn thành chương...

[+]

Thông báo số 238/TB -ĐHBK-TCHC Về thu nhập tăng thêm cuối năm và phúc lợi Tết...

Ngày 29 tháng 12 năm 2015 Trường Đại học Bách Khoa ban hành thông báo số 238/TB -ĐHBK-TCHC Về thu nhập tăng thêm cuối năm và phúc lợi Tết Nguyên...

[+]

Quyết định bổ nhiệm - Bổ nhiệm lại chức danh Quản lý nhiệm kỳ mới...

Trường Đại học Bách khoa ban hành các Quyết định nhân sự Quản lý mới năm 2018. I. BAN GIÁM HIỆU: Bổ nhiệm Hiệu trưởng _ PGS.TS Mai Thanh Phong. Bổ nhiệm Phó Hiệu...

[+]