Thông báo Về việc xét nâng bậc lương năm 2017

Thông báo Về việc xét nâng bậc lương năm 2017


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          ---------------------                                --------------------------------------

        Số: 184/TB-ĐHBK-TCHC          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc xét nâng bậc lương năm 2017

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 07 tháng 01 năm 2011 về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM;

Ban Giám hiệu thông báo đến các đơn vị các danh sách như sau:

  1. Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện về thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên năm 2017 và  danh sách công chức, viên chức được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2017 (danh sách đính kèm);
  2. Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện về thời gian để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2017 (danh sách đính kèm);
    1. Nhận xét cho từng viên chức của đơn vị có tên ở một trong các danh sách đính kèm.
    2. Đối với các viên chức có tên trong danh sách 3 nêu trên, Thủ trưởng các đơn vị xem xét và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quyết định số 28/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 07/01/2011 nêu trên.
    3. Thông tin về danh sách xét nâng bậc năm 2017 được đăng trên website của phòng Tổ chức – Hành chính:

Ban Giám hiệu đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung:

http://www.tchc.hcmut.edu.vn/vi/danh-muc/20-thong-bao-moi-thong-tin-can-biet

Các Bản nhận xét và hồ sơ xét nâng bậc lương thường xuyên hoặc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ trong năm 2017 của công chức, viên chức được gửi về phòng Tổ chức – Hành chính (P.302A1, gặp cô Hạnh) trước ngày 20/10/2017.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

-   Các đơn vị trực thuộc Trường;                                                (đã ký)

-   Lưu: VT, TCHC.

                                                                                    

                                                                       GS.TS Vũ Đình Thành


Download các biểu mẫu đính kèm.

 

 

Tin liên quan

Quyết định số:1802/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Quy định về chế độ làm việc c...

QUYẾT ĐỊNH 1802/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên, Nghiên cứu viên trường Đại học Bách Khoa. Quy định về " Chế độ làm việc của...

[+]

Thông báo số:11/TB-ĐHBK-TCHC, thông tin tài khoản truy cập vào Cổng thông tin nh...

Từ tháng 01 năm 2015 trở đi, viên chức toàn trường sử dụng tài khoản truy cập vào Cổng thông tin nhân sự Bách khoa để thực hiện. ĐẠI HỌC QUỐC GIA...

[+]

Thông báo 146/ĐHBK- TCHC, V/v ngừng tiếp nhận sách của viên chức nộp sau khi hoà...

Ngày 08 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học BÁch khoa ban hành thông báo 146/ĐHBK- TCHC, V/v ngừng tiếp nhận sách của viên chức nộp sau khi hoàn thành chương...

[+]

Thông báo số 238/TB -ĐHBK-TCHC Về thu nhập tăng thêm cuối năm và phúc lợi Tết...

Ngày 29 tháng 12 năm 2015 Trường Đại học Bách Khoa ban hành thông báo số 238/TB -ĐHBK-TCHC Về thu nhập tăng thêm cuối năm và phúc lợi Tết Nguyên...

[+]

Thông báo số:239/TB-ĐHBK-TCHC, ngày 29 /12/2015 Về việc Nghỉ Tết Dương li...

Ngày 29 tháng 12 năm 2015, Trường Đại học Bách Khoa ban hành thông báo số:239/TB-ĐHBK-TCHC, ngày 29 /12/2015 Về việc Nghỉ Tết Dương lịch 2016.

[+]