Thông báo số 97/TB-ĐHBK-TCHC Về việc nghỉ hè 2017

0001

0002

 

Tin liên quan

Quyết định số:1802/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Quy định về chế độ làm việc c...

QUYẾT ĐỊNH 1802/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên, Nghiên cứu viên trường Đại học Bách Khoa. Quy định về " Chế độ làm việc của...

[+]

Thông báo số:11/TB-ĐHBK-TCHC, thông tin tài khoản truy cập vào Cổng thông tin nh...

Từ tháng 01 năm 2015 trở đi, viên chức toàn trường sử dụng tài khoản truy cập vào Cổng thông tin nhân sự Bách khoa để thực hiện. ĐẠI HỌC QUỐC GIA...

[+]

Thông báo 146/ĐHBK- TCHC, V/v ngừng tiếp nhận sách của viên chức nộp sau khi hoà...

Ngày 08 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học BÁch khoa ban hành thông báo 146/ĐHBK- TCHC, V/v ngừng tiếp nhận sách của viên chức nộp sau khi hoàn thành chương...

[+]

Thông báo số 238/TB -ĐHBK-TCHC Về thu nhập tăng thêm cuối năm và phúc lợi Tết...

Ngày 29 tháng 12 năm 2015 Trường Đại học Bách Khoa ban hành thông báo số 238/TB -ĐHBK-TCHC Về thu nhập tăng thêm cuối năm và phúc lợi Tết Nguyên...

[+]

Thông báo số:239/TB-ĐHBK-TCHC, ngày 29 /12/2015 Về việc Nghỉ Tết Dương li...

Ngày 29 tháng 12 năm 2015, Trường Đại học Bách Khoa ban hành thông báo số:239/TB-ĐHBK-TCHC, ngày 29 /12/2015 Về việc Nghỉ Tết Dương lịch 2016.

[+]