Thông báo mới & thông tin cần biết

Tổ chức Thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên g...

Thực hiện Kế hoạch số 1777/KH-ĐHQG ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh...

[+]

Xem xét kéo dài thời gian làm việc, nghỉ hưu năm 2021

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc kéo dài thời gian làm việc và ký hợp đồng lao động lương...

[+]

Xét nâng lương 6 tháng cuối năm 2020

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 07 tháng 01 năm 2011 về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức lập thành tích xuất...

[+]

Công văn hướng dẫn sử dụng biểu mẫu trong công tác văn thư

Ban Giám hiệu thông báo đến các đơn vị Công văn số 149/ĐHBK-TCHC ngày 06/7/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về...

[+]

Thông báo xét nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng đầu năm 2020

Ban Giám hiệu thông báo đến các đơn vị danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện về thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên trong 6...

[+]

Thông báo "Xét nâng bậc lương năm 2019"

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM ban hành thông báo số 229/TB-ĐHBK-TCHC, Về việc Xét nâng lương năm 2019.    ĐẠI HỌC QUỐC...

[+]

Thông báo 122/ ĐHBK-TCHC, triển khai thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp G...

Thực hiện Công văn số 789/ĐHQG-TCCB ngày 09/5/2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc triển khai thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính năm 2019, Ban...

[+]

Quyết định số 762 /QĐ-ĐHBK-TCHC, Quy định tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Bách...

Ban hành kèm theo Quyết định 762 /QĐ-ĐHBK-TCHC, Quy định tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM.   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM       ...

[+]

Công văn số 123 /QĐ-ĐHBK-TCHC, điều động nhân sự tham gia công tác Kỳ thi THPTQ...

Thực hiện Công văn số 825/ĐHQG-ĐH ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Đại học Quốc gia TP. HCM về việc cử nhân sự tham gia Hội đồng thi THPT...

[+]

Quyết định bổ nhiệm - Bổ nhiệm lại chức danh Quản lý nhiệm kỳ mới...

Trường Đại học Bách khoa ban hành các Quyết định nhân sự Quản lý mới năm 2018. I. BAN GIÁM HIỆU: Bổ nhiệm Hiệu trưởng _ PGS.TS Mai Thanh Phong. Bổ nhiệm Phó Hiệu...

[+]