QUI ĐỊNH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA

Quyết định số 31/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc ban hành Quy chế Quản lý Chất thải nguy hạ...

Ngày 05 tháng 1 năm 2017, Trườn Đại học Bách khoa bàn hành Quyết định Về việc ban hành Quy chế Quản lý Chất thải nguy hại tại Trường Đại học Bách khoa –...

[+]

Quyết định số: 3609/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc ban hành Qui định về Sở hữu trí tuệ...

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Trườn Đại học Bách khoa bàn hành Quyết định Về việc ban hành Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ; (Download QĐ 3609/QĐ-ĐHBK-TCHC và  Qui định...

[+]

Ban hành Qui định làm việc của Văn phòng Tư vấn tuyển sinh

Ngày 15 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa ban hành Quyết định số 3467/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc Ban hành Qui định làm việc củaVăn phòng Tư vấn...

[+]

Quyết định thành lập Phòng sát hạch Công nghệ thông tin trực thuộc Trung tâm Đào...

Ngày 15 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa ban hành Quyết định số 3466/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc hành lập Phòng sát hạch Công nghệ thông tin trực thuộc...

[+]

Quyết định số: 2637/QĐ-ĐHBK-TCHC, ngày 05/10/2016 của Hiệu trưởng về tiê...

 Ngày 05 tháng 10 năm 2016, Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa ban hành quyết định số: 2637/QĐ-ĐHBK-TCHC, ngày 05/10/2016 của Hiệu trưởng về tiền lương, tiền phụ cấp thâm niên...

[+]

Quyết định 2173 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển dụng...

Ngày 24 tháng 8 năm 2016 Trường Đại học Bách Khoa ban hành quyết định số: 2173/QĐ-ĐHBK-TCHC V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển dụng nhân sự Trường Đại...

[+]

Quyết định số: 3779/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc bổ sung Khoản 8.5, Điều 8, Chương II...

Ngày 24 tháng 11 năm 2015 Trường Đại học Bách khoa ban hành Quyết định số: 3779/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc bổ sung Khoản 8.5, Điều 8, Chương III của Quy chế chi tiêu...

[+]

Quyết định số 1265/QĐ-ĐHBK-TCHC, Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy...

Ngày 01 tháng 6 năm 2016 Trường Đại học Bách khoa ban hành Quyết định số: 1265/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1962/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 27/8/2012...

[+]

Quyết định số : 1081/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc điều chỉnh, bổ sung phụ lục kèm the...

Ngày 16 tháng 5 năm 2016 Trường Đại học Bách khoa ban hành Quyết định số: 1081/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc điều chỉnh, bổ sung phụ lục kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-ĐHBK-KHTC ngày 01/7/2014...

[+]

Quyết định số: 1939/QĐ-ĐHBK-TCHC Bãi bỏ QĐ số 3520/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 25-1...

Ngày 05 tháng 8 năm 2016 Trường Đại học Bách Khoa ban hành Quyết định số 1939/QĐ-ĐHBK-TCHC về việc Bãi bỏ Quyết định số: 3520/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 25-12-2013 của Hiệu Trưởng về...

[+]