Thông báo lấy ý kiến thăm dò danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giái Ưu tú năm 2020

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM ban hành Thông báo số 03/TB-ĐHBK-TCHC ngày 06/01/2020 về việc Thông báo lấy ý kiến thăm dò danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020, cùng với Quyết định số 32/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 03/01/2020 về việc Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020 và Quyết định 33/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 03/01/2020 về việc Thành lập Tổ thư ký của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020.

Quý Thầy/ Cô vui lòng xem Thông tin chi tiết:

♦ Thông báo số  03/TB-ĐHBK-TCHC: xem tại đây.
♦ Quyết định số 32/QĐ-ĐHBK-TCHC: xem tại đây.
♦ 
Quyết định số 33/QĐ-ĐHBK-TCHC: xem tại đây.