HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019

CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ NĂM 2019

Công khai Kết quả xét của Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.       ...

[+]

DANH SÁCH ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO...

Trường đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM công bố Danh sách ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.     ...

[+]

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019...

Trường đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM công khai Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.               ...

[+]