Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2016 (New)

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH KỲ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NĂM 2016

  1. CV số 1969/ĐHQG-TCCB và CV số 1970/ĐHQG-TCCB, ngày 05/10/2016_Về việc tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ, Tin học; 
  2.  CV số 64/TTKTTA, ngày 04/10/2016_Về việc tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ Ngoại ngữ thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2016; Đính kèm danh sách dự thi;  Cấu trúc đề Ngoại ngữ
  3. CV số 1952/TB-ĐHQG, ngày 03/10/2016_Về việc hướng dẫn triển khai thông báo số 1 kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2016.
  4. CV số 1821/ĐHQG-TCCB, ngày 29/9/2016_Về việc tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ.
  5. CV số 1919/ĐHQG-TCCB, Ngày 29/9/2016_Về việc Hỗ trợ tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ tin học.
  6. CV số 1856/TB-ĐHQG , Ngày 22/9/2016 Về Kế hoạch tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2016.
  7. CV số: 167/TB-ĐHBK-TCHC, ngày 27/9/2016 Về việc nộp Hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2016.

Các Biểu mẫu đính kèm CV 1856 và TB 167:

1. Don du thi thang hang chuc danh nghe nghiep (mau 1a, 1b)
2. So yeu ly lich (mau 2)
3. Ban nhan xet vien chuc (mau 3a, 3b)
4. Danh sach du thi (mau 4)
5. Giay xac nhan (mau 5)
6. Don dang ky tham du ky thi danh gia trinh do tieng Anh (mau 6)
7. Don dang ky tham du ky thi danh gia trinh do Tin hoc (mau 7)
8. Mau bia ho so