Chế độ - Chính sách

CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH

TÓM TẮT CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT "CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH"  1. Luật giáo dục đại học năm 2012:  (Download: Tại đây )Luật giáo dục Đại học 2012 được Quốc hội thông qua...

[+]