ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

CV 33/ĐHBK-TCHC Về việc thực hiện đăng ký công việc trên cổng thông tin n...

Ngày 08/3/2016 Phòng Tổ chức - Hành chính ban hành công văn số 33/ĐHBK-TCHC Về việc thực hiện đăng ký công việc trên cổng thông tin nhân sự Bách khoa.

[+]

Quyết 185/QĐ-ĐHBK-TCHC, ngày 18/01/2016

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, trường Đại học Bách khoa ban hành quyết định số: 185/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc phê duyệt mức thu nhập tăng thêm cơ bản hàng tháng Năm 2016.

[+]

Quyết định số 41/QĐ-ĐHBK-TCHC, ngày 07/01/2016 "Về việc thành lập hội đ...

Ngày 07 tháng 01 năm 2016 Trường Đại học BÁch Khoa ban hành Quyết định số 41/QĐ-ĐHBK-TCHC, ngày 07/01/2016 "Về việc thành lập hội đồng đánh giá "Mức độ hoàn...

[+]

Công văn số 06/ĐHBK-TCHC, Về việc họp hội đồng đánh giá "Mức độ hoàn...

Ngày 07 tháng 01 năm 2016 Trường Đại học Bách Khoa ban hành công văn số 06/ĐHBK-TCHC, Về việc họp hội đồng đánh giá "Mức độ hoàn thành nhiệm vụ" của...

[+]

Công văn số 04/ĐHBK-TCHC, Về việc thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm viên chư...

Ngày 05 tháng 01 năm 2016 Trường Đại học BÁch Khoa ban hành công văn số 04/ĐHBK-TCHC, Về việc thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm viên chức Quản lý, năm 2015.

[+]

Cv 135 và Biễu mẫu hướng dẫn "đề nghị hoàn tất dữ liệu đánh giá viên chức...

Ngày 19 tháng 8 năm 2015 Trường Đại học Bách Khoa ban hành công văn số: 135/ĐHBK-TCHC "V/v đề nghị hoàn tất dữ liệu đánh giá viên chức hành chính phục vụ...

[+]

CV 137/ĐHBK-TCHC Về việc thực hiện lấy ý kiến khảo sát về một số nộ...

Ngày 21 tháng 8 năm 2015 Trường Đại học Bách Khoa ban hành công văn số: CV 137/ĐHBK-TCHC; về việc thực hiện lấy ý kiến khảo sát về một số nội...

[+]

CV 33/ĐHBK-TCHC, ngày 12/3/2015 "V/v đóng góp ý kiến cho Quy chế chi tiêu...

Ngày 12/3/2015, Trường ĐHBK ban hành CV số: 3/ĐHBK-TCHC, "V/v đóng góp ý kiến cho Quy chế chi tiêu nội và các quy định đánh giá xếp loại VC"Theo công văn...

[+]

Biểu mẫu đánh giá xếp loại Công chức, Viên chức

Thực hiện theo công văn Số: 5 /ĐHBK-TCHC Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2015  V/v hướng dẫn đánh giá xếp loại “Mức hoàn thành nhiệm vụ” của công chức,...

[+]

Hướng dẫn đánh giá xếp loại “Mức hoàn thành nhiệm vụ” của công chức, viên chức...

Ngày 09 tháng 1 năm 2015 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng đánh giá “Mức hoàn thành nhiệm vụ” của công chức, viên chức trường Đại học...

[+]