Đánh giá xếp loại công chức, viên chức

Công văn, Biểu mẫu đánh giá xếp loại viên chức năm 2017

Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá “Mức hoàn thành nhiệm vụ” của công chức, viên chức trường Đại học Bách...

[+]

CV 33/ĐHBK-TCHC Về việc thực hiện đăng ký công việc trên cổng thông tin n...

Ngày 08/3/2016 Phòng Tổ chức - Hành chính ban hành công văn số 33/ĐHBK-TCHC Về việc thực hiện đăng ký công việc trên cổng thông tin nhân sự Bách khoa.

[+]

Quyết 185/QĐ-ĐHBK-TCHC, ngày 18/01/2016

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, trường Đại học Bách khoa ban hành quyết định số: 185/QĐ-ĐHBK-TCHC Về việc phê duyệt mức thu nhập tăng thêm cơ bản hàng tháng Năm 2016.

[+]

Quyết định số 41/QĐ-ĐHBK-TCHC, ngày 07/01/2016 "Về việc thành lập hội đ...

Ngày 07 tháng 01 năm 2016 Trường Đại học BÁch Khoa ban hành Quyết định số 41/QĐ-ĐHBK-TCHC, ngày 07/01/2016 "Về việc thành lập hội đồng đánh giá "Mức độ hoàn...

[+]

Công văn số 06/ĐHBK-TCHC, Về việc họp hội đồng đánh giá "Mức độ hoàn...

Ngày 07 tháng 01 năm 2016 Trường Đại học Bách Khoa ban hành công văn số 06/ĐHBK-TCHC, Về việc họp hội đồng đánh giá "Mức độ hoàn thành nhiệm vụ" của...

[+]

Cv 135 và Biễu mẫu hướng dẫn "đề nghị hoàn tất dữ liệu đánh giá viên chức...

Ngày 19 tháng 8 năm 2015 Trường Đại học Bách Khoa ban hành công văn số: 135/ĐHBK-TCHC "V/v đề nghị hoàn tất dữ liệu đánh giá viên chức hành chính phục vụ...

[+]

CV 137/ĐHBK-TCHC Về việc thực hiện lấy ý kiến khảo sát về một số nộ...

Ngày 21 tháng 8 năm 2015 Trường Đại học Bách Khoa ban hành công văn số: CV 137/ĐHBK-TCHC; về việc thực hiện lấy ý kiến khảo sát về một số nội...

[+]

CV 33/ĐHBK-TCHC, ngày 12/3/2015 "V/v đóng góp ý kiến cho Quy chế chi tiêu...

Ngày 12/3/2015, Trường ĐHBK ban hành CV số: 3/ĐHBK-TCHC, "V/v đóng góp ý kiến cho Quy chế chi tiêu nội và các quy định đánh giá xếp loại VC"Theo công văn...

[+]

Biểu mẫu đánh giá xếp loại Công chức, Viên chức

Thực hiện theo công văn Số: 5 /ĐHBK-TCHC Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2015  V/v hướng dẫn đánh giá xếp loại “Mức hoàn thành nhiệm vụ” của công chức,...

[+]

Hướng dẫn đánh giá xếp loại “Mức hoàn thành nhiệm vụ” của công chức, viên chức...

Ngày 09 tháng 1 năm 2015 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng đánh giá “Mức hoàn thành nhiệm vụ” của công chức, viên chức trường Đại học...

[+]