CV 286/ĐHQG-ĐH&SĐH tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2015

Căn cứ thông báo 80/BGDĐT ngày 13/2/2015 của Bộ Giáo dục Đào tạo về tuyển sinh đào tại tiến sĩ nước ngoài theo đề án 911 năm 2015. Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành công văn số: 286/ĐHQG-ĐH&SĐH tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2015.\

Thông tin chi tiết xem: tại đây 

 

Tin liên quan

Công văn và Biểu mẫu Đề án 911

Thực hiện Công văn số 1262/ĐHQG-TCCB-ĐH&SĐH ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc kế hoạch cử Giảng viên đi đào tạo tiến sĩ...

[+]

CV 92/ĐHBK-TCHC và Biểu mẫu cho Đề án 911 năm 2014-2015

CV Số: 92/ĐHBK-TCHC và Biểu mẫu  V/v lập kế hoạch cử Giảng viên đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2014-2015.  Đồng thời góp phần thực hiện...

[+]

Công văn số 225/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 22/02/2016 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc...

Công văn số 225/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 22/02/2016 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016

[+]