CV 92/ĐHBK-TCHC và Biểu mẫu cho Đề án 911 năm 2014-2015

CV Số: 92/ĐHBK-TCHC và Biểu mẫu  V/v lập kế hoạch cử Giảng viên đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2014-2015 Đồng thời góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Bách Khoa giai đoạn 2008 – 2012 và tầm nhìn đến năm 2020


    ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              -------------------------                               ----------------------------------------------------
             Số: 92/ĐHBK-TCHC                               Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2014
   V/v lập kế hoạch cử Giảng viên đi đào tạo
      tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2014-2015.

             Kính gửi:
                          - Ban Chủ nhiệm các Khoa;
                          - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp;
                          - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ.

Thực hiện Công văn số 1040/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề án 911, nhằm nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo tiến sĩ trong nước, tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trong các trường đại học. Đồng thời góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Bách Khoa giai đoạn 2008 – 2012 và tầm nhìn đến năm 2020, tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ đến năm 2020 đạt tỷ lệ 50% và trình độ sau đại học đạt 90%;

Ban Giám hiệu đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Lập kế hoạch cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 (3 phương thức: nước ngoài, phối hợp, trong nước) theo từng năm và từng ngành (theo biểu mẫu 2 đính kèm);
2. Lập danh sách giảng viên cử đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài, trong nước hoặc đào tạo theo hình thức phối hợp theo Đề án 911 trong năm 2014-2015 (theo biểu mẫu 3 đính kèm).

Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị hoàn thành các biểu mẫu, gửi văn bản và file điện tử về phòng Tổ chức – Hành chính (qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) trước ngày 20/6/2014.

Địa chỉ tải biểu mẫu: http://www.tchc.hcmut.edu.vn/vi/

Trân trọng kính chào./.

                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;                                                                                                               Đã ký
- Lưu: VT, TCHC.

                                                                                                                  PGS.TS Vũ Đình Thành
Download Biểu mẫu


 

Tin liên quan

Công văn và Biểu mẫu Đề án 911

Thực hiện Công văn số 1262/ĐHQG-TCCB-ĐH&SĐH ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc kế hoạch cử Giảng viên đi đào tạo tiến sĩ...

[+]

CV 286/ĐHQG-ĐH&SĐH tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 91...

Căn cứ thông báo 80/BGDĐT ngày 13/2/2015 của Bộ Giáo dục Đào tạo về tuyển sinh đào tại tiến sĩ nước ngoài theo đề án 911 năm 2015. Đại học Quốc...

[+]

Công văn số 225/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 22/02/2016 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc...

Công văn số 225/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 22/02/2016 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016

[+]