Công văn và Biểu mẫu Đề án 911

Thực hiện Công văn số 1262/ĐHQG-TCCB-ĐH&SĐH ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc kế hoạch cử Giảng viên đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911, nhằm nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo tiến sĩ trong nước, tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trong các trường đại học, cao học đẳng. Đồng thời góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Bách Khoa giai đoạn 2008 – 2012 và tầm nhìn đến năm 2020, tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đến năm 2020 đạt tỷ lệ 45% và trình độ sau đại học đạt 85%;


CÁC CÔNG VĂN - BIỂU MẪU ĐỀ ÁN 911

1. Công văn số:125/ĐHBK-TCHC Về việc đề nghị lập kế hoạch cử Giảng viên đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911.
2. Công văn số:144/ĐHBK-TCHC Về việc đề nghị lập danh sách lực lượng nghiên cứu viên, giảng viên theo ngành đào tạo. (Báo cáo lại)
3. Biễu mẫu 1_ Đề án 911".

Tin liên quan

CV 92/ĐHBK-TCHC và Biểu mẫu cho Đề án 911 năm 2014-2015

CV Số: 92/ĐHBK-TCHC và Biểu mẫu  V/v lập kế hoạch cử Giảng viên đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2014-2015.  Đồng thời góp phần thực hiện...

[+]

CV 286/ĐHQG-ĐH&SĐH tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 91...

Căn cứ thông báo 80/BGDĐT ngày 13/2/2015 của Bộ Giáo dục Đào tạo về tuyển sinh đào tại tiến sĩ nước ngoài theo đề án 911 năm 2015. Đại học Quốc...

[+]

Công văn số 225/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 22/02/2016 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc...

Công văn số 225/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 22/02/2016 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016

[+]